ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ από την πώληση εντόκων με αυξημένο επιτόκιο