ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημαντική η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου